Maklumat Lanjut

TIMSS PISA

TIMSS merujuk kepada Trends in Mathematics and Science Study. Kajian ini dijalankan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

PISA merujuk kepada Programme for International Student Assessment. PISA dikelola oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuat organisasi dibawah NCES dan berpusat di US.

BAHAN MATEMATIK

Bahan Sumber PdP Matematik mengandungi 32 modul yang dibangunkan berasaskan gabungan kerangka kurikulum kebangsaan dan Kerangka Kerja TIMSS dan PISA serta berteraskan KBAT. Selain modul konten, terdapat empat modul umum iaitu Penyelesaian Masalah, Motivasi, Kemahiran Belajar, dan Penaakulan. Guru disarankan menggunakan modul-modul ini sebagai usaha meningkatkan pencapaian murid dalam aspek konten, meningkatkan motivasi dan juga KBAT dalam kalangan murid.

Terdapat empat bahan utama bagi setiap modul yang dibangunkan iaitu Persembahan Powerpoint, Persembahan Prezi, Panduan Guru dan Pentaksiran.

Persembahan Powerpoint dan Persembahan Prezi, yang berasaskan kandungan yang sama, bertujuan memberikan pilihan kepada guru untuk menyesuaikan dengan minat dan kecenderungan murid mereka. Kandungan dalam kedua-dua bahan ini membolehkan guru membuat pilihan serta menentukan kesesuaian penggunaannya berdasarkan tahap kebolehan dan pencapaian murid yang pelbagai. Dalam hal ini, guru perlu menggunakan pertimbangan profesional mereka.

Panduan Guru bertujuan memberikan panduan penggunaan Persembahan Powerpoint dan Persembahan Prezi kepada guru. Penerangan terperinci tentang kandungan dalam Persembahan Powerpoint dan Persembahan Prezi memudahkan guru untuk merancang dan melaksanakan PdP dengan lebih berkesan dan bermakna.

Pentaksiran bertujuan memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan KBAT mereka melalui soalan yang pelbagai bentuk dan tahap. Soalan dalam Pentaksiran dibangunkan berasaskan kepada tiga tahap pencapaian dan menggunapakai ikon yang berikut:

emas
perak
gangsa

Pengkelasan soalan ini dilakukan bagi mengambil kira tahap kebolehan dan pencapaian murid yang pelbagai. Soalan Emas disediakan bagi murid yang mempunyai tahap penguasaan yang cemerlang. Soalan Perak disediakan bagi murid yang mempunyai tahap penguasaan yang baik dan seterusnya soalan Gangsa disediakan bagi murid yang mempunyai tahap penguasaan yang rendah ke sederhana. Seperti Persembahan Powerpoint dan Persembahan Prezi, guru perlu menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan kesesuaian soalan yang akan diberikan kepada murid mereka.